İnsan Kaynakları

İstanbul Hospital insan kaynakları işleyişi ve politikası hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz.

Çalışma saatlerimiz, yasal gereklilik ve işin gerektirdiği durumlar çerçevesinde düzenleniyor.

Kurumumuzda temel ücret, pozisyona göre piyasa karşılaştırması, mezuniyet durumu, kıdem ve çalışılacak alanın özellikli olma durumu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulan ücret skalasına göre belirleniyor ve yıllık 12 maaş şeklinde çalışılıyor.

Çalışma saatlerine bağlı olarak kurumumuz içinde bulunan yemekhanemizde ücretsiz olarak sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece ara yemeği veriliyor.

Her yılın başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle pozisyonun niteliklerine göre kurum içinden temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için, çeşitli kariyer sitelerinde ve/veya gazetelerde pozisyona ilişkin ilan yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyona özgü bir aday havuzu oluşturulur.

Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi vb. özellikler de yine bu süreçte göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer almaktadır.

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanısıra adayların İstanbul Hospital’ın değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. İstanbul Hospital çalışanlarının, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, İstanbul Hospital’ın değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. İstanbul Hospital’da pozisyonun gereği kurumsal yetkinlikler dikkate alınarak her pozisyon için uygun bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüzyüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.

İstanbul Hospital’da eğitim ve gelişim faaliyetleri, yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim ve gelişim planları hazırlanmaktadır.

Eğitimler; oryantasyon, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır. Hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilen eğitimler konuya göre teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir. Kurum içi eğitimler, oryantasyon eğitimi, zorunlu eğitimler ve bölüme özgü mesleki eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır. Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem İnsan Kaynakları tarafından hem de görev yapacağı bölüm tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, bölüm tarafından yürütülecek programda çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Zorunlu eğitimler, temelde kurum politikası ve kalite akreditasyon standartları doğrultusunda zorunlu tutulan ve çalışanların alması gereken mesleki eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Bölüme özgü eğitimler ise bölüm yöneticileri tarafından çalışanların gelişimi için planlanan eğitimlerdir. Kurum dışı eğitimler, temelde yetkinlik bazlı kişisel gelişim eğitimlerinden oluşmakta olup aynı zamanda mesleki eğitim ve kongreleri de kapsamaktadır. Bunların dışında kurumumuzda kariyer yönetimi sistemi doğrultusunda geleceğin yönetici adayları için gelişim programları da planlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer Yönetimi Sistemi’nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğilimleri gözönünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken konular ve yetkinlikler belirlenmekte, bu konular ve yetkinlikler planlanan eğitimlerle geliştirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.