Hasta Hakları Bildirimi

 

 

Hasta Hakları Birimi ; 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak üzere “ Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge” hazırlanarak 15.10.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönerge ile hastalarımız ; haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı , mahremiyete uyulduğu , hiçbir ayırım yapılmadan her türlü tıbbi tedaviyi aldığı , hekimin ve kurumu seçebildiği ve değiştirebildiği, kendisine sağlık hizmeti sunan sağlık personelinin kimlik ve unvanını bildiği, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda aldığı, inançlarına saygı gösterildiği, güler yüzlü, nazik, şefkatli hizmet alabildiği, hastanede yattığı süre içinde ziyaretçi kabul edebildiği, yanında refakatçi bulundurabildiği bir sağlık hizmeti sunumu hedeflemektir.

 

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tanı, tedaviye ve rehabilitasyon olanaklarında en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hastamız, doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastanın tıbbi kayıtları hastanın arzusu doğrultusunda istenilen sağlık kurumuna iletilir. Kuruluşumuzun sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

2.Saygı ve itibar Görme Hakkı

Hastamız her zaman ve her türlü koşulda , bireysel itibarı korunarak , saygılı , nazik, güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma , tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.

3. Mahremiyet Hakkı

Hastalarımız kuruluşumuz ile bağlantılısı olmayan ya da resmi bağlantısı olan tedavisi ile doğrudan ilgili olamayan kişiler ile konuşmayı, görmeyi reddetme hakkına sahiptir. Hastalarımız , hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında görsel, işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Tanı ve tedavinin her aşamasında , kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya almak hakkına sahiptir.

4.Kimliği Bilme Hakkı

Hastalarımızın, kuruluşumuzla kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri il emelsek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5.Bilgi Edinme Hakkı

Hastalarımızın , ya da yasal vasilerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyona ulaşma hakkı vardır.

6.Haberleşme Hakkı

Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

7.Hastadan Rıza Alınması

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski , nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilebilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kabul ettiği takdirde yapılacak tedaviyede kabul etmiş sayılır. Hastanın, klinik çalışma, deney ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.

8.Danışma ( Konsültasyon) Hakkı

Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılması isteme hakkı vardır.

9.Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

Hastanın planlanan tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır. Daha önce tedaviyi reddetmiş hasta kurumumuza başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

10.Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Hastanın kuruluşumuzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

Hastalarımızın, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.Hasta şikayetleri

Hastanın şikayetleri dikkate alınarak , şikayet mekanizmasının başlatılması , gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır. Hasta Hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hasta kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hasta, tıbbi kayıtlarında gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumunda düzeltilmesini takip etme hakkına sahiptir.

14.Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Bedelini ödendiği takdirde ,agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyacına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.


HASTA SORUMLULUKLARI
 
1. Bilgi Verme

Hasta hekimine mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur.

2.Önerilere Uyma

Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. Tedavi planını yetkili doktorun talimatı doğrultusunda kabul eden hasta ilgili sağlık personelinin de bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3.Planlanan Tedaviyi Reddetme

Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

4.Tetkik ve Tedavi Giderleri

Hasta kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Hasta tedavi giderlerini kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

5.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hasta tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uyulmalıdır. Kural uygulamalara uymayan hastalar, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilir.

6.Saygı Gösterme

Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin hakları dikkate almak zorundadır. ( Gürültü, ziyaretçi fazlalığı gibi.)

7. Bulaşıcı Hastalık Hali

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhis olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir. İzni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep edemez.

8.Uygunsuz Talep

Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

9.Hasta Ziyaretçisi

Hastalar,ziyaretçilerini sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. Ziyaretçiler, gereğinden fazla kalmamalıdır.Ziyaretçisinin herhangi bir şekilde yiyecek ve içecek getirmesini istememelidir.

10.Tazmin Sorumluluğu

Hastadan, kusurlu kullanım veya kısıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.